מסחר במק"מ

הכוונה היא למסחר בניירות ערך אותם מנפיק בנק ישראל. ניירות אלה נקראים מק"מ – מלווה קצר מועד, אלה אגרות חוב ממשלתיות הנושאות ריבית, כאמור הן מונפקות על ידי בנק ישראל עבור הציבור לתקופה של שנה.

בכל תחילת חודש מנפיק בנק ישראל סדרה של מק"מ לטווח של שנה. כך שסדרותיו השונות של במק"מ נסחרות בבורסה לניירות ערך ומהוות אחד מהנכסים הסחירים והנזילים ביותר בבורסה. המק"מ מוגדר לטווח זמן של שנה וככל שמתקרב מועד הפדיון, נסחר במק"מ בערך הקרב יותר ויותר לערך הפדיון שלו.

נגישות