הודעות מסחר

הודעות מסחר הן הודעות הבורסה לעיתונות ולכלל הציבור לגבי המסחר המתנהל בבורסה.

הודעות המסחר מודיעות לעיתונות ולציבור על שינויים ומהלכים שהוחלטו, על יום המסחר, על חודש המסחר, שנת המסחר, הודעות היסטוריות ועוד. במידה והתקבלו החלטות על ידי דירקטוריון הבורסה, החלטות אלה יפורסמו בהודעות המסחר. הודעות אלו יכולות להכיל מידע על שינויים בשעות המסחר, על השהייה מסחר קצובה, על שעות פתיחת ונעילת המסחר בימי חגים ומועדים ועוד פרטים ומידע חשוב בנוגע למסחר.

נגישות