מסחר בנגזרים

שוק הנגזרים הוא שוק המכשירים הפיננסיים אשר ערכם קשור (נגזר) מנכס אחר, אשר מכונה נכס הבסיס. ישנם שני סוגים מרכזיים של נגזרים – אופציות וחוזים עתידיים. שוק הנגזרים הוא בעל המסחר הפעיל ביותר ביחס למסחר במניות ואג"ח.

מסחר בנגזרים מתבצע באמצעות אופציות, של קנייה ומכירה ובאמצעות חוזים עתידיים. כאשר, רוכש האופציה קונה את הזכות לקנות או למכור (מוגדר באופציה) את נכס הבסיס במחיר ובמועד מוגדרים מראש (מחיר המימוש, מועד הפקיעה). בחוזה עתידי, חותמים על הסכם לתקופה קבועה מראש. אם ביום פקיעת החוזה שווי נכס הבסיס גבוה מהמצוין בחוזה, המוכר חייב לשלם את ההפרש לקונה. אם שווי נכס הבסיס נמוך מהמצוין בחוזה, הקונה חייב לשלם את ההפרש למוכר.

נגישות