הפסקת מסחר קצובה

הפסקת מסחר קצובה היא החלטה שמקבלים דירקטוריון הבורסה לגבי מניות של חברה מסוימת. חברי הדירקטוריון רשאים להפסיק מסחר במניות של חברה מסוימת לזמן קצוב או לטווח ארוך, בעקבות מידע שקיבלו אשר עלול להשפיע על המסחר במניות החברה.

מה זה הפסקת מסחר קצובה? הפסקת מסחר קצובה היא השהייה במסחר על מניות של חברה או החברה המנפיקה. החלטה זו נקבעת על ידי דירקטוריון הבורסה אשר יכול להחליט על השהיית המסחר במנייה או בשוק כולו, במידה והמסחר עלול להיות מושפע. הדירקטוריון דן באפשרות לקבוע הפסקת מסחר קצובה כאשר הוא מקבל מידע על החברה הנסחרת או החברה המנפיקה, ויש סיכוי או סיכון כי המסחר עלול להיות מושפע מהמידע הזה.

נגישות